Algemene voorwaarden voor aankopen in onze winkel


Algemene verkoopsvoorwaarden voor aankopen in onze Winkel (bekijk hier onze algemene voorwaarden voor online aankopen)
 

I.                       Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop door Van Havere aan eindgebruikers (de ‘klant’), met uitsluiting van de verkopen op afstand. 

Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de klant, zijn uitgesloten. 

Van Havere kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze Algemene Voorwaarden.

Waar vermeld zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’. Dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.         

II.                      Bestellingen

Alle bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren en kunnen enkel door Van Havere aanvaard worden mits de contante betaling van de volledige aankoopprijs en de leveringskosten voor leveringen buiten het verkooppunt.

Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt Van Havere zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Van Havere dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. 

Ingeval een bestelling wordt geannuleerd, houdt Van Havere zich het recht voor de daaraan verbonden kosten te verhalen op de klant.

III.                     Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro/€ en zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel, aan het geldende tarief.

Bijkomende diensten (transport, levering, installatie,,…) zijn aldus niet inbegrepen en kunnen slechts geleverd worden mits de voorafgaandelijke betaling ervan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

IV.                    Levering

Indien de producten door de klant afgehaald of getransporteerd worden, is elke hiervan voortkomende schade ten laste van de klant. 

Alle leveringen zullen worden geregeld d.m.v. een specifieke, geschreven overeenkomst.

Alle leveringen buiten de winkel dienen schriftelijk opgesteld te worden en kunnen enkel door Van Havere aanvaard worden mits de voorafgaandelijke contante en onmiddellijke betaling van de volledige aankoopprijs en van alle leveringskosten. 

Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild, tenzij overeenkomstig de garantiebepalingen zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Ingeval van annulatie van een levering buiten de winkel, is Van Havere gerechtigd een annulatiekost aan te rekenen, met een minimum van de aangerekende of voorziene leveringskost.

De professionele koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

V.                     Leveringstermijn

De leveringsdata opgegeven door Van Havere zijn slechts schattingen. Van Havere is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering. Van Havere behoudt zich het recht voor om deelleveringen te verrichten, en de Klant zal deze leveringen aanvaarden en de geleverde producten betalen. Een vertraagde levering van een deel van een bestelling geeft de klant niet het recht om andere leveringen te annuleren.    

VI.                    Overdracht van eigendom en risico’s

Onverminderd het voorgaande blijven alle producten eigendom van Van Havere tot hun verkoopprijs volledig is betaald. Van Havere behoudt zich het recht voor om producten die nog niet volledig zijn betaald terug te vorderen van de persoon bij wie de producten zich bevinden.    

Van Havere houdt zich het recht voor om producten te leveren die met betrekking tot prijs en functionaliteit gelijkwaardig zijn aan de producten die besteld werden.

 

VII.                   Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Van Havere, is Van Havere gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden. 

Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 dagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is Van Havere gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding. 

Van Havere is gerechtigd, ingeval de betaalde goederen niet door de klant werden afgehaald in de winkel binnen de overeengekomen termijn, met een maximum van 1 maand vanaf de datum van aankoop, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij de betaalde prijs geldt als schadevergoeding.

 

VIII.                  Betalingen – Nalatigheidsinteresten – Forfaitaire schade – Annulatiekosten

Behoudens schriftelijk akkoord van Van Havere betreffende betalingstermijnen, dient de betaling (van de factuur) contant te gebeuren bij de afhaling van de goederen, waarbij het reeds betaalde voorschot in mindering zal worden gebracht van de totale verschuldigde prijs.

Bij wanbetaling of laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met een nalatigheidsinterest t.b.v. 1% per maand vanaf de factuurdatum, en met een forfaitaire verhoging van 10% met een minimum van 75,00 EUR.

Ingeval van annulatie van een bestelling, worden de eventuele reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald en worden zij beschouwd als de door de klant verschuldigde annulatiekosten.

 

IX.                    Garantie

9.1. Garantietermijn:

  • Consument: Van Havere biedt 24 maanden garantie voor een uitsluitend niet-professioneel gebruik van het aangekochte product door een consument (particuliere klant), voor gebreken aan overeenstemming. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 maanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

     
  • Professionele klant: Van Havere biedt een commerciële garantie van 12 maanden[JBER1]  voor professioneel gebruik van het aangekochte product, voor gebreken aan overeenstemming. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 10 dagen volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. 

Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt Van Havere er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het product door de klant.

9.2.      De factuur of het kasticket gelden als garantiebewijs voor de klant.

9.3.      Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

9.4.      De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing: (i) voor een defect als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het product door de klant; (ii) onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften van het product; (iii) externe oorzaak - een oorzaak die vreemd is aan Van Havere en die niet aan Van Havere kan toegeschreven worden - zoals vochtschade, schade door overspanning etc.; (iv) wanneer de oorzaak van het probleem inherent is aan de normale gebruiksduur of levensduur van het product zoals bv. een defecte zekering of lege batterij die door de klant kan worden vervangen

 

X.                     Aansprakelijkheid

Van Havere is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid van Van Havere is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de aangekochte goederen, onverminderd de rechten van de klant in geval van wettelijke garantie.

 

XI.                    Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

Indien één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn, of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Het ongeldig of nietig verklaard artikel zal in dat geval worden vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

Alle overeenkomsten gesloten tussen Van Havere en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze overeenkomsten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen (afdeling Antwerpen), en van het vredegerecht van het Kanton Kapellen.